sydamerikaviner.com
En makalös webbplats om vin, mat och kultur i Sydamerika
                                            Vinproduktionen i Sydamerika (1.000 liter)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Argentina 1 547 000 1 177 800 1 498 400 1 519 700 1 335 800 880 000 Chile 966 500 1 254 000 1 282 000 1 050 000 1 287 000 1 010 000 Uruguay 110 000 110 900 113 000 116 000 Peru 60 000 66 000 74 000 71 000 Bolivia 7 000 7 000 7 000 7 000
En kraftig minskning av vinproduktionen i Sydamerika
Varje år samlar OIV (The International Organization of Vine and Wine) in uppgifter om bl a produktionen av vin i hela världen. Eftersom det är ett mycket omfattande arbete släpar publiceringen av resultaten efter flera år. Fullständiga uppgifter fanns vid årsskiftet 2016/2017 för åren fram t o m 2014. Men för de största producentländerna gör OIV en preliminär redovisning i april påföljande år (senast i april 2016 för år 2015) och en preliminär uppskattning i januari av produktionen föregående år. För länderna på norra halvklotet - där skörden sker i augusti till november - är uppskattningarna mycket osäkra, men för södra halvklotet är de mer tillförlitliga eftersom det hunnit förflyta nästan ett år sedan föregående skörd. För de Sydamerikanska länderna finns det därför anledning att utgå från att uppgifterna även för år 2016 är förhållandevis tillförlitliga. De uppvisar en kraftig minskning av vinproduktionen (exklusive vinjuice och must) i Argentina och Chile mellan åren 2015 och 2016. I Chile låg produktionen 2016 i närheten av 2014 års siffror, medan minskningen från år 2015 var 21 %. I Argentina var minskningen ännu större, från år 2015 nästan 35 % och från år 2014 hela 42 %. För övriga länder saknas ännu uppgifter efter 2014, men som framgår av nedanstående figur och tabell har produktionen under åren 2011 - 2014 varit jämförelsevis liten och nästan konstant. OIV gör dock bedömningen att Brasiliens produktion år 2015 var 280 miljoner liter, men sjunkit till hälften år 2016, så att den ligger obetydligt över produktionen i Uruguay.
Vinproduktionen i Sydamerika 2011 - 2016 (1.000 liter)
OIV bedömer att produktionsminskningen i Argentina, Chile och Brasilien beror på klimathändelser, framför allt omfattande och långvarig torka. Beträffande Argentina kan minskningen också ha att göra med de import- och exporthinder samt valutarestriktioner som rådde under 2015, liksom den konjunkturnedgång som skett under år 2016.